Proračun EU-a: Komisija predlaže dosad najambiciozniji program za istraživanje i inovacije

24/07/2018

Za sljedeći dugoročni proračun EU-a za razdoblje 2021.-2027. Komisija predlaže iznos od 100 milijardi EUR za istraživanja i inovacije. 

Novi program, Obzor Europa, razvijat će se na temeljima postignuća i uspjeha prethodnog programa za istraživanje i inovacije (Obzor 2020.) i zadržat će EU na čelu globalnog istraživanja i inovacija. Obzor Europa najambiciozniji je program istraživanja i inovacija do sada. Istodobno s nastavkom poticanja znanstvene izvrsnosti aktivnostima Europskog istraživačkog vijeća te stipendijama i razmjenama u okviru programa Marie Skłodowska-Curie, programom Obzor Europa uvode se sljedeće glavne novosti:

-Europsko vijeće za inovacije (EIC) pomoći će EU-u da postane predvodnik u inovacijama koje stvaraju nova tržišta. Prema prijedlogu Komisije uspostavit će se jedinstvena kontaktna točka kako bi se revolucionarne tehnologije koje imaju najveći potencijal i najviše obećavaju dovele iz laboratorija u tržišnu primjenu, te kako bi se najinovativnijim novoosnovanim poduzećima omogućilo da razviju svoje ideje. Novi EIC pomoći će u nalaženju i financiranju dinamičnih i vrlo rizičnih inovacija koje imaju veliki potencijal za stvaranje potpuno novih tržišta. Omogućit će izravnu potporu inovatorima upotrebom dvaju novih instrumenata za financiranje, jednoga za rane faze, a drugoga za razvoj i uvođenje na tržište. Bit će dopuna Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). -Nove zadaće za istraživanje i inovacije na razini EU-a, usmjerene na društvene izazove i industrijsku konkurentnost: na temelju Obzora Europa Komisija će pokrenuti nove zadaće sa smjelim, ambicioznim ciljevima i visokom dodanom vrijednošću EU-a kako bi se prevladali problemi koji utječu na naš svakodnevni život. Primjeri bi mogli biti u rasponu od borbe protiv raka do čistog prometa i oceana bez plastičnog otpada. Te bi zadaće zajedno osmislili građani, dionici, Europski parlament i države članice.

-Povećavanje potencijala za inovacije u cijelom EU-u: udvostručit će se potpora za države članice koje zaostaju kako bi se što bolje iskoristio njihov nacionalni potencijal za istraživanje i inovacije. Nadalje, nove sinergije sa strukturnim i kohezijskim fondovima olakšat će koordinaciju i kombiniranje financiranja i pomoći regijama da se uključe u inovacije.

-Više otvorenosti: načelo „otvorena znanost” postat će način rada Obzora Europa, te će se u njemu zahtijevati otvoren pristup publikacijama i podacima. Time će se pomoći u uvođenju na tržište te povećati inovacijski potencijal rezultata ostvarenih uz financiranje EU-a.

-Nova generacija europskih partnerstava i više suradnje s drugim programima EU-a: u Obzoru Europa prilagodit će se broj partnerstava koje EU zajednički programira ili financira s partnerima kao što su industrija, civilno društvo i zaklade za financiranje, kako bi se povećala njihova djelotvornost i učinak u postizanju prioriteta europske politike. Obzor Europa poticat će djelotvorne i funkcionalne poveznice s drugim budućim programima EU-a kao što su kohezijska politika, Europski fond za obranu, program Digitalna Europa i instrument za povezivanje Europe, kao i s međunarodnim projektom za energiju fuzije ITER.

Zajednički istraživački centar (JRC), Komisijina služba za znanost i prikupljanje znanja, nastavit će pridonositi znanstvenim savjetima, tehničkom potporom i namjenskim istraživanjem.

Predložena proračunska sredstva od 100 milijardi EUR za razdoblje 2021.-2027. uključuju 97,6 milijardi EUR za Obzor Europa (od kojih će 3,5 milijardi EUR biti dodijeljeno u okviru fonda InvestEU) i 2,4 milijarde EUR za program Euratoma za istraživanje i osposobljavanje. Program Euratoma, kojim se financira istraživanje i osposobljavanje u području nuklearne zaštite, sigurnosti i zaštite od zračenja, bit će više usmjeren na primjene izvan energetike kao što su oprema za zdravstvenu zaštitu i medicinu, a podupirat će se i mobilnost nuklearnih istraživača u okviru akcija Marie Skłodowska-Curie.

Kraj COSME-a?

COSME, Program za konkurentnost poduzetništva i malih i srednjih poduzeća bit će djelomično integriran u novi program jedinstvenog tržišta, konkurentnost poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća i Europske statistike. Ovaj novi program će zajedno kombinirati 6 programa i brojne aktivnosti, što će omogućiti poboljšanje sinergija, postizanje bolje vrijednosti za novac i osiguranje veće vidljivosti jedinstvenog tržišta.

Zajedno s fokusom na konkurentnost poduzeća te malih i srednjih poduzeća, ovaj će novi program imati ključnu točku na poboljšanju unutarnjeg tržišta, standardizaciji, potrošačima i krajnjim korisnicima, lancu hrane i Europskim statistikama. Sada se COSME sastoji od financijskih instrumenata te nefinancijskih instrumenata koji će biti uključeni u novi program, dok će financijski instrument biti dio InvestEU fonda. Što se tiče nefinancijskih instrumenata, zbog dosadašnjeg uspjeha u ovom programskom razdoblju, pretpostavka je da će se i dalje jačati sljedeće aktivnosti: Enterprise Europe Network, Cluster initiatives i Erasmus for Young Entrepreneurs (samo će imena programa/aktivnosti također biti promijenjena). Isto tako, nastavit će se sa IPR SME helpdesk, SME performance review, SME envoys, dok će neke pilot aktivnosti i nove aktivnosti dobiti proračun za njihovo testiranje.

Više od detaljima i promjenama koje donose novi HORIZON i COSME programi nakon 2020. u prezentacijama s predstavljanja, u prilogu:

Također, na linku https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/cosme_info_day_afternoon_presentations_2018.pdf dostupna prezentacija s info dana o COSME natječajima i više o mogućnostima financiranja iz programa te najavama poziva za 2019. godinu.