Sveti Križ Začretje

OPIS
Županija Krapinsko zagorska županija
Regija Sjeverozapadna Hrvatska
Grad/ općina Općina Sveti Križ Začretje
Ime poslovne zone Zona malog gospodarstva "LUG" Sveti Križ Začretje
Kontakt ponuđača/agenta Općina Sveti Križ Začretje, Trg hrvatske kraljice Jelene 1, 49223 Sveti Križ Začretje, tel: 049 227 764, fax: 049 227 850, e-mail: info@sveti-kriz-zacretje.hr, www.sveti-kriz-zacretje.hr
Sveukupna površina zone (ha) 97
Ime većinskog vlasnika Dio zemljišta je u privatnom vlasništvu (vlasništvo poljoprivrednika i poduzetnika), a dio u općinskom vlasništvu (u to se ubraja i površina izgrađenih cesta)
Površina zemljišta u ha. većinskog vlasnika -
Broj parcele -
Vlasnički list (broj): -
Katastarski(posjedovni) izvadak: -
Vrsta vlasništva (vlasništvo, pravo gradnje) vlasništvo
Kontakt većinskog vlasnika Kontakt se uspostavlja preko stručnih službi Općine Sveti Križ Začretje
Ostali vlasnici  
Kontakt ostalih vlasnika Kontakt se uspostavlja preko stručnih službi Općine Sveti Križ Začretje
Moguće dodatno proširenje zone (ha) da/ne ne
Prostorni plan (opis i godina donošenja) Općina Sveti Križ Začretje donijela je Prostorni plan uređenja Općine 2003. godine. Tijekom godina izvršeno je nekoliko izmjena i dopuna, od kojih je zadnja donešena 2011. godine
Potrebna izrada plana nižeg reda da/ne U planu je izrada DPU-a Zone
Detaljni plan (nije propisan/u izradi) u planu je izrada
Moguće djelatnosti proizvodne djelatnosti
Dozvoljeno spajanje/ razdvajanje parcela da/ne  
Max brutto izgrađenost površine 70%
Max iskoristivost površine 80%
Max broj katova/visina građevine (m) Prostornim planom propisano je: “Visina građevina određuje se prema proizvodno-tehnološkim zahtjevima, terenu, visini i obilježju okolnih građevina te prema slici naselja i karakteristikama krajolika.  Katnost građevina (podrum, suteren, prizemlje i dva kata) ukupne visine (visine sljemena) u skladu s namjenom I funkcijom građevine, ali ne više od 12,00 m, mjereno od konačno zaravnatog i uređenog terena uz građevinu na njenom najnižem dijelu. Iznimno, visina građevine (visina krovnog vijenca) može biti i veća zbog proizvodne opreme te tehničkog i tehnološkog procesa unutar građevine (primjerice visine raznih spremišta). Iznimno, visina sljemena krova građevine može biti veća za potrebe organizacije tehničkog i tehnološkog procesa te smještaja proizvodne opreme, ali tada površina tog dijela građevine ne smije biti veća od 15 % tlocrtne površine građevine.”
Pristup do parcele-opis Parcela na kojoj se gradi mora se nalaziti uz javnu prometnicu (postojeću ili planiranu) najmanje širine 5,5 m, odnosno sve parcele moraju biti prometno povezane internim pristupima i sabirnim cestama preko kojih se pristupa na lokalne, županijske i državne cesta.
LOKACIJA
Strateški položaj (opis) Zona se nalazi južno od općine Sveti Križ Začretje na lokaciji „Lug“ u pravcu Zaboka.
Blizina urbanog centra km Zabok - 7 km, Krapina - 12 km, Zagreb - 58 km
Vrsta i nosivost tla  
Konfiguracija terena (opis) ravničarski dio doline rijeke Krapine
Zona u vodozaštitnom području da/ne  
Zona u potencijalno poplavljenim područjima  
Klimatska obilježja  kontinentalno-humidni tip klime koji karakteriziraju umjereno topla ljeta, dosta kišovite i hladne zime
Postojeći investitori/ gospodarstveni čimbenici  
  1. TEP d.d. - proizvodnja elektrotehničkih proizvoda
  2. TEP ELSTA d.o.o. - proizvodnja elektrotehničkih proizvoda
  3. DETMERS KONTEJNER - proizvodnja kontejnera i ostalih proizvoda od metala
  4. FRAGMATH H d.o.o. - proizvodnja piljene građe, impregnacija drva i proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
  5. KERATEK d.o.o. - usluge na području primjene keramičkih oblaganja u građevinarstvu (fasadne obloge od keramike, bazenska keramika, industrijski podovi, keramika za terase i balkone)
  6. PERFECTA d.o.o. - proizvodnja namještaja
  7. SRETNI SNOVI d.o.o. - proizvodnja namještaja
  8. REKLAMPAK d.o.o. - proizvodnja proizvoda od papira i kartona
  9. GRAFIČKI LABORATORIJ d.o.o.- proizvodnja kemikalija i kemijskih preparata za grafičku djelatnost
  10. METALBENETON d.o.o. - proizvodnja proizvoda od metala (osim strojeva i opreme)
  11. GEO OPREMA CIGLENEČKI d.o.o. - instalacijski i završni radovi u građevinarstvu
  12. GEO-JET d.o.o. - inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i stručni poslovi prostornog uređenja
  13. TERMOTEHNIKA d.o.o. - proizvodnja strojeva za industriju hrane, pića i duhana
  14. KOMAR PROJEKT d.o.o. - proizvodnja građevinske stolarije i elemenata i proizvoda od plastike
  15. TECNIPLAST INST - strojarske instalacije (centralno grijanje, vodovod i odvodnja, klima i ventilacija, bravarske konstrukcije, protupožarne sprinkler instalacije) 
  16. FINGAR ZAGREB d.o.o. - proizvodnja lijepljenih drvenih elemenata i postavljanje podnih obloga
  17. CRODUX PLIN d.o.o. - skladištenje, distribucija i trgovina ukapljenom naftnim plinom
  18.  LACUNA d.o.o. - proizvodnja tekstila, ostale odjeće i pribora za odjeću
  19. KVADRA d.o.o. - proizvodnja namještaja
  20. ZLATNO ZVONO PROIZVODNJA d.o.o. - proizvodnja svih proizvoda od metala i drveta (osim strojeva i opreme)
  21. MM PLAN d.o.o. - graditeljstvo, projektiranje i nadzor
  22. MODA MECCANICA d.o.o. - gradnja stambenih i nestambenih zgrada
  23. APIS CENTAR d.o.o. - proizvodnja metala, električnih strojeva i aparata
  24. APOLLO DVA d.o.o. - veleprodaja dječjih igračaka i opreme
  25. ENERGO-TEHNA d.o.o. - projektiranje, proizvodnja i montaža termotehničkih i petronaftnih instalacija i opreme
  26. MLAKAR VILIČARI d.o.o. - servis i najam viličara
  27. BONUS OPTIMUS d.o.o. - prerada drva i proizvodnja namještaja
VRSTA PRIJENOSA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 13-20 EUR/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) -
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 13-20 EUR/m²
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija -
CIJENE
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 13-20 EUR/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) -
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 13-20 EUR/m²
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija -
INFRASTRUKTURA
Svi mogući oblici vlasništva/korištenja  
Prodaja 13-20 EUR/m²
Najam -
Pravo gradnje (broj godina) -
Komentar (cijena/procjena/vlasništvo) 13-20 EUR/m²
Stopa poreza na kupnju nekretnine Obveznik poreza na promet nekretnina je stjecatelj nekretnine (kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje nekretnine u postupku likvidacije ili stečaja i na temelju odluke suda. Stjecanje novosagrađenih nekretnina koje isporučuju obveznici PDV-a oporezuje se po Zakonu o porezu na dodanu vrijednost po stopi od 23%. Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini  tržišna vrijednost nekretnine u trenutku stjecanja. Zakon propisuje brojna oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina (opća porezna oslobođenja i porezna oslobođenja pri unosu nekretnina u trgovačko društvo.
Stopa poreza na najam Kada fizička osoba daje u najam nekretninu, poreznu osnovicu čini mjesečni iznos najamnine umanjen za paušalne troškove (30%). Ukoliko je tako dobivena osnovica manja od 2.400 kn mjesečno, oporezuje se po stopi poreza na dohodak od 20% plus prirez, a ukoliko je veća od navedenoga iznosa, po stopi od 35% plus prirez. Ukoliko nekretninu daje u najam pravna osoba pravnoj ili fizičkoj osobi, plaća 23% PDV-a, a umjesto poreza na dohodak plaća na kraju godine porez na dobit u visini 35% ukupno ostvarene dobiti. Kod najma soba i nusprostorija svi se porezi računaju na isti način, ali je porezna osnovica niža, budući da nastaje odbijanjem paušalnih troškova u visini od 50%.
Stopa poreza na pravo građenja/komentar  
Cijena najma -
Cijena zemljišta na tržištu/informacije agencija -