Preskoči na sadržaj

Javna nabava

Sukob interesa

Izjava o postojanju sukoba interesa

Planovi nabave

Plan nabave za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora 2018. godina
Registar ugovora 2019. godina
Registar ugovora 2020. godina
Registar ugovora 2021. godina

Jednostavna nabava

Pravilnik o postupcima jednostavne nabave

Pravilnik o provedbi jednostavne nabave

Planovi nabave

Plan nabave za 2018. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2018. godinu
Plan nabave za 2019. godinu
Projekt Enter: Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda
Projekt Enter: Odluka o poništenju postupka
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2019. godinu
Plan nabave za 2020. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Druga izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Treća izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Četvrta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Peta izmjena i dopuna plana nabave za 2020. godinu
Plan nabave za 2021. godinu
Prva izmjena i dopuna plana nabave za 2021. godinu

Registar ugovora

Registar ugovora 2018. godina
Registar ugovora 2019. godina
Registar ugovora 2020. godina
Registar ugovora 2021. godina

Postupci jednostavne nabave

Projekt Ride&Bike II: Poziv na dostavu ponude
Projekt Ride&Bike II: Ponudbeni list
Projekt Ride&Bike II: Troškovnik
Projekt Ride&Bike II: Specifikacije i opis usluge
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 1
Projekt Ride&Bike II: Pitanja i odgovori 2

Planovi i izvješća

Financijsko poslovanje 2018

Financijski plan za 2018. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.06.2018. godine
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 30.09.2018. godine
Financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2018.- 31.12.2018. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2018.- 31.12.2018. godine

Projektne aktivnosti 2018

Izvješće o radu 2018.
Plan rada 2018.

Financijsko poslovanje 2019

Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.03.2019. godine
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.06.2019. godine
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 30.09.2019. godine
Prva izmjena financijskog plana za 2019. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2019.- 31.12.2019.
Tablice uz bilješke 01.01.2019.- 31.12.2019.

Projektne aktivnosti 2019

Izvješće o radu 2019
Izvješće o zapošljavanju 2019
Izvješće o realiziranim edukativnim aktivnostima 2019

Projektne aktivnosti 2020.

Plan rada 2020.
Plan zapošljavanja 2020. godina
Plan edukacija 2020. godina
Financijski plan 2020. godina

Financijsko poslovanje 2020.

Financijski plan 2020, godina
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.03.2020.
Prva izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Financijski izvještaji 01.01.2020.-30.06.2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Ispravak financijskog izvještaja 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Ispravak bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.06.2020. godine
Financijski izvještaj 01.01.2020.- 30.09.2020. godine
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.07.2020.- 30.09.2020. godine
Druga izmjena financijskog plana za 2020. godinu
Financijski izvještaj 01.01.2020.-31.12.2020. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Tablice uz bilješke 01.01.2020.- 31.12.2020. godine
Realizacija financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko poslovanje 2021.

Financijski plan 2021. godina- Opći dio
Financijski plan 2021. godina- Posebni dio
Financijski izvještaj 01.01.2021. - 31.03.2021. godine
Prva izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.01.2021.- 31.03.2021. godine
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021. godine
Bilješke uz financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.06.2021.
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.04.2021.- 30.06.2021. godine
Financijski izvještaj 01.01.2021.- 30.09.2021. godine
Druga izmjena financijskog plana za 2021. godinu
Realizacija iz vlastitih izvora financiranja 01.07.2021.- 30.09.2021. godine

Projektne aktivnosti 2021.

Plan rada 2021.
Plan zapošljavanja 2021. godina
Plan edukacija 2021. godina

Akti

Statut

Statut

Strateški plan

Strateški plan do 2020. godine
Strateški plan do 2027. godine

Pravilnik o radu, naknadama i plaćama

Pravilnik o radu, naknadama i plaćama
I. Izmjena Pravilnika o radu, naknadama i plaćama
II. Izmjena Pravilnika o radu, naknadama i plaćama
III. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
IV. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
V. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama
VI. Izmjena Pravilnika o radu, plaćama i naknadama

Etički kodeks

Etički kodeks

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu
I. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
II. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
III. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
IV. Izmjena Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada

Pravo na pristup informacija

Zakon o pravu na pristup informacijama
Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu
Obrazac: Zahtjev za pristup informacijama
Obrazac: Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
Obrazac: Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Odluka o imenovanju službenika za informiranje
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Pravilnik o obrazovanju i osposobljavanju za rad

Upravno vijeće

Poslovnik

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije
I. Izmjena Poslovnika o radu Upravnog vijeća Zagorske razvojne agencije

Sjednice

1. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
1. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
2. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
2. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
3. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
3. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
4. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
4. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
5. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
5. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
6. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
6. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
7. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
7. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
8. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
8. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
9. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
9. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
10. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
10. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
11. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
11. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
12. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
12. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
13. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
13. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
14. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
14. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
15. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
15. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
16. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
16. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
17. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
17. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
18. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
18. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
19. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
19. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
20. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
20. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik
21. sjednica Upravnog vijeća- Poziv
21. sjednica Upravnog vijeća- Zapisnik