Racionalno i transparentno upravljamo poslovanjem

DOKUMENTI

Zagorska razvojna agencija je dio Global Compact mreže Ujedinjenih naroda, inicijative koja je s ciljem pružanja podrške poslovnoj zajednici na području održivog razvoja okupila više od 12.000 članica u 160 država diljem svijeta.

Načela Global Compact mreže Ujedinjenih naroda predstavljaju univerzalni okvir za odgovorno i održivo poslovanje usmjereno prema praksama, koje osiguravaju da se financijska dobit ne generira nauštrb ljudi, društva ili okoliša. Budući da su načela izvedena iz temeljnih deklaracija i konvencija UN-a (Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije Međunarodne organizacije rada o temeljnim načelima i pravima na radu, Deklaracije iz Ria o okolišu i razvoju i Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije), ona su relevantna i primjenjiva u cijelom svijetu. Zagorska razvojna agencija podržava deset načela UN Global Compacta u pogledu ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije:

LJUDSKA PRAVA

1. Tvrtke bi trebale podupirati i poštivati zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava;

2. Tvrtke bi se trebale pobrinuti se da ne sudjeluju u kršenjima ljudskih prava

RAD

3. Tvrtke bi trebale podržavati slobodu udruživanja i stvarno priznavanje prava na kolektivno pregovaranje;

4. Dokidanje svih oblika prisilnog rada;

5. Stvarno ukidanje dječjeg rada;

6. Ukidanje diskriminacije u vezi sa zapošljavanjem i izborom zanimanja

OKOLIŠ

7.Tvrtke bi trebale podupirati predostrožan pristup izazovima na području okoliša;

8. Pokrenuti inicijative radi promicanja veće odgovornosti prema okolišu;9. Poticati razvoj i širenje ekološki prihvatljivih tehnologija

BORBA PROTIV KORUPCIJE

9. Tvrtke bi trebale raditi na suzbijanju korupcije u svim njenim oblicima, uključujući iznudu i podmićivanje

Postavši dio mreže, Zagorska razvojna agencija je uključila ovih 10 načela u svoje poslovanje te na izravni način demonstrira svoju poslovnu etiku i vrijednost koju prepoznaje u provođenju principa održivog razvoja pri poslovanju.

Dokumenti održivog razvoja:

Izvještaj o napretku 2021-2023

10.05.2024.
Skip to content