JAVNI POZIV za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko-Zagorske županije

21.01.2019.

Tekst natječaja

Odlukom o priznanjima Krapinsko-zagorske županije Županijska skupština utvrdila je slijedeća priznanja Krapinsko-zagorske županije:rnrna) Plaketu Krapinsko-zagorske županije zarnrn* životno djelo,rn* doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije,rn* iznimno postignuće u protekloj godini i rnrnb) Povelju Krapinsko-zagorske županije.rnrnPlaketa Krapinsko-zagorske županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji. Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.rnrnPlaketa Krapinsko-zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko-zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za doprinos ugledu i promociji Županije.rnrnPlaketa Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije plakete za iznimno postignuće u protekloj godini. rnrnPovelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju. rnrnKriteriji za dodjelu priznanja su:rnrna) za pojedince:rnrn* da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tih područja,rn* da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina. rnrnb) za pravne osobe:rnrn* da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.rnrnPrijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:rnrn1. za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,rnrn2. za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.rnrnPrijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.rnTijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Županije.rnPlaketa za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput.rnPregled do sada dodijeljenih priznanja Krapinsko-zagorske županije dostupan je na službenoj internet stranici kzz.hr.rnrnPrema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, članice/članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.rnrnPovjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 28. veljače 2019. godine.rnrnPrijedlozi se dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.rnrnPREDSJEDNICA POVJERENSTVArnVlasta Hubicki, dr.vet.med. rnrnObjavljeni poziv možete pročitati i na službenim stranicama Krapinsko-zagorske županije (http://www.kzz.hr/poziv-priznanja-2019).rnrn

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024)

Saznaj više >

NATJEČAJI
Ponovno otvaranje Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NATJEČAJI
Poziv za prijavu projekata udruga usmjerenih podršci roditeljstvu za 2024. godinu

Saznaj više >

Skip to content