Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja

27.12.2023.
Rok za prijavu: 26.01.2024 07:45

Tekst natječaja

Objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja.

Predmet Poziva:

Ulaganja u izgradnju pristupnih VHCN mreža u područjima bez širokopojasne infrastrukture i u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija odnosno osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA „bijelim područjima“.

Napomena vezana uz minimalne brzine mreža za pojedine kategorije korisnika: Za kućanstva i sve ostale stanove, za poslovne korisnike i javne korisnike minimalne brzina je 100 Mbit/s u smjeru prema korisniku i 30 Mbit/s od korisnika.

Svrha (cilj) Poziva:

Smanjivanje digitalnog jaza kroz povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (osiguranje dostupnosti VHCN mreža u NGA bijelim područjima) do 2026. godine.

Financiranje

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem izravne dodjele, do iskorištenja alokacije Poziva koja iznosi 106.178.246,33 EUR.

NT zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu, a koji može biti dostavljen u okviru ovog Poziva iznosi 17.000.000,00 EUR.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstva ili osiguravanjem financiranja na drugi način (sredstvima koja ne predstavljaju sredstva iz bilo kojeg javnog izvora , uključujući sredstva Unije) osigurati:

1. sredstva za financiranje razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih troškova projekta te iznosa bespovratnih sredstava;

2. sredstva za financiranje ukupnih neprihvatljivih troškova projektnog prijedloga.

Razdoblje provedbe operacije

Pod razdobljem provedbe operacije podrazumijeva se datum početka i predviđenog završetka provedbe. Definira se u ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava.

Prihvatljivi prijavitelji

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti iz srpnja 2021. godine, odobrenog od strane EK Provedbenom odlukom Vijeća Europske unije od 28. srpnja 2021. o odobrenju ocjene Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske (ST10687/21; ST 10687/21 ADD1) za projekte iz „C2.3. R4-I1 Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ te temeljem odobrenih PRŠI-ja (svi odobreni PRŠI se planiraju financirati temeljem investicijskih modela A i B), prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva su:

a) Investicijski model A

Za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela A, prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su operatori u skladu sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 76/22) (u daljnjem tekstu: ZEK). U skladu s člankom 24. stavkom 7. ZEK-a operatori morati će dostaviti potvrdu HAKOM-a, a kojom se dokazuje podnošenje prethodne obavijesti o početku i/ili promjenama pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16) (u daljnjem tekstu: Potvrda HAKOM-a o podnošenju prethodne obavijesti o početku i/ili promjenama pružanja elektroničkih komunikacijskih mreža i/ili usluga).

b) Investicijski model B

Za PRŠI-je koji se provode u okviru investicijskog modela B, prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su JLP(R)S-ovi, odnosno NP-ovi u okviru ONP-a.

NP može podnijeti prijavu samo za PRŠI čiji je nositelj.

Prihvatljive aktivnosti operacije

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Izrada novih i ažuriranje postojećih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture i odobrenje od strane NOP-a (HAKOM)

2. Provedba projekta pojedinačnih Planova razvoja širokopojasne infrastrukture

Administrativni podaci

Projektni prijedlog podnosi se od strane ovlaštene osobe Prijavitelja putem sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) u elektroničkom obliku.

Poziv se provodi kao ograničeni postupak u modalitetu privremenog poziva.

Datum objave Poziva na središnjoj mrežnoj stranici NPOO (https://planoporavka.gov.hr/) i javnom portalu sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/prijava-odabir) označava datum objave Poziva, a krajnji rok dostave projektnih prijedloga je 26. 01. 2024. godine.

Detalje i dokumentaciju možete pronaći ovdje.

Najnoviji natječaji

NATJEČAJI
Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2024./2025.

Saznaj više >

NATJEČAJI
Otvorene prijave za DIGITAL SME nagrade

Saznaj više >

NATJEČAJI
Objavljen Poziv za nacionalno sufinanciranje SAP projekata za LIFE 2024.

Saznaj više >

Skip to content