Javni za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih priznanja za 2019. g.

24.01.2020.

Povjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 02. ožujka 2020. godine.

rnrn

rnREPUBLIKA HRVATSKA

rnrn

rnKRAPINSKO – ZAGORSKA ŽUPANIJA

rnrn

rnŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

rnrn

Povjerenstvo za priznanja

rnrn

KLASA: 021-04/20-01/01

rnrn

URBROJ: 2140/01-01-20-1

rnrn

Krapina, 23. siječnja 2020.

rnrn

rnJ A V N I  P O Z I V

rnrn

za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja Krapinsko-zagorske županije

rnrn

Odlukom o priznanjima Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, broj 13/98  i 2/15) Županijska skupština utvrdila je slijedeća priznanja Krapinsko-zagorske županije:

rnrn

a) Plaketu Krapinsko-zagorske županije za

rnrn

životno djelo,

rnrn

doprinos ugledu i promociji Krapinsko-zagorske županije,

rnrn

iznimno postignuće u protekloj godini, i

rnrn

b) Povelju Krapinsko-zagorske županije.

rnrn

Plaketa Krapinsko-zagorske županije za životno djelo dodjeljuje se pojedincima za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa, zdravstva, socijalne skrbi i svih drugih područja društvenog života u Županiji.  Svake godine može se dodijeliti samo jedna plaketa za životno djelo.

rnrn

Plaketa Krapinsko-zagorske županije za doprinos ugledu i promociji Krapinsko- zagorske županije u zemlji i svijetu dodjeljuje se građanima, udrugama građana, jedinicama lokalne samouprave, ustanovama, trgovačkim društvima, vjerskim zajednicama i drugim pravnim osobama s područja Županije, kao i  jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičkim i pravnim osobama izvan područja Županije, te drugim državama i međunarodnim organizacijama, zaslužnim za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Krapinsko-zagorske županije i njezinih odnosa s drugim jedinicama lokalne  i  područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu, te razvoj Županije ili pojedinih djelatnosti u Županiji. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete za doprinos ugledu i promociji Županije.

rnrn

Plaketa Krapinsko-zagorske županije za iznimno postignuće u protekloj godini dodjeljuje se fizičkim odnosno pravnim osobama s područja Županije za iznimna postignuća u prethodnoj godini na bilo kojem području rada i djelovanja. Svake godine mogu se dodijeliti najviše dvije  plakete za iznimno postignuće u protekloj godini.

rnrn

Povelja Krapinsko-zagorske županije dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju.

rnrn

Kriteriji za dodjelu priznanja su:

rnrn

a) za pojedince:

rnrn

da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dali trajan doprinos i izuzetne rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno izuzetan doprinos međunarodnoj promidžbi tih područja,

rnrn

da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled uzorna djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina.

rnrn

b) za pravne osobe:

rnrn

da su ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u ukupnom gospodarskom ili društvenom razvitku Republike Hrvatske i Županije kao i doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Republike Hrvatske i Županije.

rnrn

Prijedlog za dodjelu priznanja mora biti pisano obrazložen i sadržavati:

rnrn

za pojedince – vrstu priznanja za koju se kandidat predlaže, životopis kandidata, tijek njegovog rada i ostvarenih rezultata, temeljito obrazloženje razloga predlaganja,

rnrn

za pravne osobe – vrstu priznanja za koju se pravna osoba predlaže, osnovne podatke o ustroju i djelatnosti, ostvarene rezultate rada, temeljito obrazloženje razloga predlaganja.

rnrn

Prijedlog za dodjelu priznanja može se dati i posmrtno.

rnrn

Tijekom jedne godine istoj pravnoj osobi ili pojedincu za iste zasluge može se dodijeliti samo jedno priznanje Županije.

rnrn

Plaketa za životno djelo može se istoj osobi dodijeliti samo jedanput.

rnrn

Pregled do sada dodijeljenih priznanja Krapinsko-zagorske županije dostupan je na službenoj internet stranici kzz.hr.

rnrn

Prema članku 8. stavku 2. Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije, za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja ovlašteni su: župan, članice/članovi Županijske skupštine, radna tijela Županijske skupštine, tijela gradova i općina s područja Županije, upravna tijela Županije, trgovačka društva, ustanove, građani i udruge građana, političke stranke, vjerske zajednice i druge pravne osobe.

rnrn

Povjerenstvo za priznanja Krapinsko-zagorske županije poziva ovlaštene predlagatelje da, sukladno navedenim kriterijima, dostave prijedlog za dodjelu priznanja Županije najkasnije do 02. ožujka  2020. godine.

rnrn

Prijedlozi se dostavljaju na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za poslove Županijske skupštine, Krapina, Magistratska 1, p.p. 43.

rnrn

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

rnrn

Vlasta Hubicki, dr.vet.med.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content