JAVNI POZIV za sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

08.02.2019.

JAVNI POZIVrnrnza sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2019. godini na području Republike HrvatskernrnPoziv se objavljuje na temelju članka 39. i 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16), Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu (NN 113/18) te Odluke o sufinanciranju projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu (KLASA: 555-09/19-01/2, URBROJ: 522-07/1-1-19-4 od 25. siječnja 2019. godine)rnrnGrađevine, njezin dio ili oprema na području Republike Hrvatske čija će prilagodba ili uređenje biti sufinancirano sredstvima Državnog proračuna u 2019. godini jesu:rn- građevine javne i poslovne namjene,rn- njezin dio ili oprema: rampa, dizalo, vertikalno podizna platforma, koso podizna sklopiva platforma, ulazni prostor, stubište, WC, kupaonica, učionica, ulaz u vodu na plaži i na bazenu, orijentacijski plan za kretanje u građevini, stajalište i peron, parkirališno mjesto; svi s planiranim završetkom radova do 31. prosinca 2019. godine.rnrnPristupačnost, unaprjeđenje pristupačnosti i jednostavna prilagodba pristupačnosti osigurava se obveznim projektiranjem i izvođenjem građevina na način da sadrže obvezne elemente pristupačnosti i/ili da udovoljavaju uvjetima uporabe pomagala osoba s invaliditetom na način i u slučajevima propisanim Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13).rnrnZahtjev za sufinanciranje prilagodbe građevine po ovom javnom pozivu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje ispunjavaju sljedeće uvjete:rn- djeluju na području Republike Hrvatske,rn- provode djelatnosti usmjerene potrebama zajednice.rnrnZahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:rnrn1. Preslika Odluke o prilagodbi građevine, njezinog dijela ili opreme, ili drugog odgovarajućeg dokumenta,rnrn2. Projektna dokumentacija i tehničko rješenje sukladno odredbama članaka od 54. do 57. Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/13),rnrn3. Preslika žiro računa jedinice lokalne / područne (regionalne) samouprave,rnrn4. Vlasnički list,rnrn5. Troškovnik radova s upisanim jediničnim cijenama za svaku vrstu radova, ukupnu cijenu i ukupnu cijenu u rekapitulaciji za cijelu građevinu, na osnovu kojeg je ili će biti sklopljen ugovor o izvođenju radova s jedinicom lokalne / područne (regionalne) samouprave, odnosno procjena troškova gradnje potpisana od strane ovlaštenog projektanta za navedenu građevinu, njezin dio ili opremu,rnrn6. Akt na osnovu kojeg je dozvoljeno pristupiti građenju/rekonstrukciji građevine ili njezinog dijela, izdan od nadležnog ureda za graditeljstvo i prostorno uređenje u mjestu gdje se zahvat planira. Ukoliko za zahvat nije potrebna građevinska dozvola, tada potvrda nadležnog ureda s naznakom odredbe temeljem koje je gradnja/zahvat dozvoljen,rnrn7. Prethodno odobrenje nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture ukoliko se izvodi prilagodba građevine zaštićenog kulturnog dobra,rnrn8. Fotografija objekta i mjesta izvođenja radova prilagodbe na objektu.rnrnPotpune zahtjeve koji ispunjavaju uvjete iz Javnog poziva razmatrat će Radna skupina imenovana od strane ministra hrvatskih branitelja te predložiti donošenje odluka o sufinanciranju i visini odobrenih sredstava, odnosno odluka o odbijanju zahtjeva (upućivanjem negativnog odgovora).rnrnUkoliko će veći broj zahtjeva ispunjavati uvjete za odobravanje, prednost će imati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su s područja od posebne državne skrbi.rnrnZakašnjele prijave, nepotpune i one koje ne zadovoljavaju uvjete iz ovog Javnog poziva neće se razmatrati. Radna skupina zadržava pravo zatražiti dodatna pojašnjenja ili dokumentaciju radi ocjene zahtjeva za sufinanciranje. Troškovi izrade projektne dokumentacije i troškovi nadzora nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.rnrnDaljnje obveze regulirat će se ugovorom o sufinanciranju s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave.rnrnZahtjevi se dostavljaju isključivo poštanskim putem na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Radna skupina za Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, s naznakom „prilagodba građevine, njezinog dijela ili opreme“, Zagreb, Trg Nevenke Topalušić 1. Javni poziv ostaje otvoren do 28. veljače 2019. godine.rnrnSve dodatne informacije, kao i obrazac zahtjeva za sufinanciranje prilagodbe mogu se dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja i na internetskoj stranici Ministarstva https://branitelji.gov.hr.rnrnrnrnrn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content