Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko – zagorske županije

23.03.2021.

Temeljem Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 311-01/19-01/38, URBROJ: 2140/01-02-20-4 od 24. siječnja 2020. godine i  „Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 5/21, dalje u tekstu: Pravilnik o mentorstvu) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,  13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

rnrn

JAVNI POZIV za prijavu u mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije

rnrn

I.

rnrn

Pozivaju se zainteresirani kandidati za prijavu u članstvo mentorske mreže Krapinsko-zagorske županije kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga poslovne podrške  poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije koji su:

rnrn

  rn

 • korisnici usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije,
 • rn

 • korisnici usluga i podrške virtualnog inkubatora,
 • rn

 • korisnici potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.
 • rn

rnrn

II.

rnrn

PODRUČJA MENTORIRANJA

rnrn

Mentori pružaju potporu u obliku savjetovanja, vođenja, uspostave kontakata s drugim poduzetnicima, pomoć pri otvaranju tržišta. Osnovna područja mentoriranja odnose se na:

rnrn

  rn

 • poslovno planiranje,
 • rn

 • financijsko planiranje,
 • rn

 • prezentacijske vještine,
 • rn

 • vođenje tima,
 • rn

 • marketing i promocija, digitalna komunikacija,
 • rn

 • intelektualno vlasništvo,
 • rn

 • komercijalizacija proizvoda,
 • rn

 • upravljanje promjenama,
 • rn

 • ljudski potencijali,
 • rn

 • strategija dokapitalizacije,
 • rn

 • tržišna istraživanja,
 • rn

 • pravno savjetovanje.
 • rn

rnrn

Ova područja grupiraju se u skupine:

rnrn

  rn

 • razvoj proizvoda i usluga – pozicioniranje, istraživanje konkurencije, pravni okvir, intelektualno vlasništvo, pravno savjetovanje, istraživanje i identificiranje ciljne skupine i potencijalnih korisnika proizvoda/usluga te identificiranje potreba ciljane skupine, odabir tima i najbolje metodologije proizvodnje;
 • rn

 • komercijalizacija proizvoda ili usluge – vrsta prodaje, plan prodaje, kanali za distribuciju, strateška partnerstva, istraživanje tržišta;
 • rn

 • poslovno upravljanje – poslovno planiranje, izrada poslovnog plana, upravljanje ljudskim potencijalima, financijski plan, financijska partnerstva, pristup investitorima, predstavljanje proizvoda/usluge/tvrtke, promocija i marketing.
 • rn

rnrn

III.

rnrn

ODABIR MENTORA

rnrn

Postupak odabira mentora obuhvaća:

rnrn

  rn

 • zaprimanje prijava od strane mentora,
 • rn

 • administrativna provjera zaprimljenih prijava,
 • rn

 • proces odabira mentora (evaluacija i selekcija).
 • rn

rnrn

                                                                              IV.

rnrn

KRITERIJI ODABIRA MENTORA

rnrn

Kandidati koji se prijavljuju za članove mentorske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji mogu odabrati jedno ili više područja svojih kompetencija od navedena tri glavna područja.

rnrn

Minimalni uvjeti koje potencijalni kandidat mora ispunjavati i prema kojima se vrši procjena kompetentnosti u navedenim područjima mentoriranja utvrđuje se kroz postavljene kriterije.

rnrn

Svoje iskustvo u navedenim područjima kandidati trebaju dokazati kroz:

rnrn

  rn

 • iskustvo u odabranom/im području/ima (reference, iskustvo provedeno na radu u tom području, postignuti rezultati),
 • rn

 • minimalno radno iskustvo na relevantnim pozicijama je minimalno 5 godina.
 • rn

 • Poduzetničko iskustvo ili relevantna pozicija unutar vlastite tvrtke s odgovornostima u navedenim područjima;
 • rn

 • Obrazovanje u ekonomskom smjeru ili tehničkom smjeru s dodatnim obrazovanjem u ekonomskom smjeru;
 • rn

 • Međunarodno iskustvo i specifična znanja;
 • rn

 • Iskustvo u radu s poduzetnicima početnicima ili poduzetnicima u intenzivnim fazama rasta.
 • rn

rnrn

V.

rnrn

PRIJAVA MENTORA

rnrn

Zainteresirani kandidati za prijavu u  mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije dužni  su ispuniti prijavni obrazac (Dodatak I), te isti poslati na e-mail: ­­­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr.

rnrn

Uz prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti:

rnrn

  rn

 • životopis iz kojeg je moguće utvrditi da kandidat udovoljava kriterijima postavljenim Pravilnikom o mentorstvu odnosno kriterijima iz članka IV. ovog Javnog poziva,
 • rn

 • svoju fotografiju,
 • rn

 • dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje svoju stručnost.
 • rn

rnrn

VI.

rnrn

 ADMINISTRATIVNA PROVJERA, EVALUACIJA I SELEKCIJA PRIJAVA

rnrn

Administrativnu provjeru zaprimljenih prijava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko- zagorske županije odmah po zaprimanju kako bi se smanjio cjelokupni proces trajanja odabira mentora.

rnrn

Administrativna provjera obuhvaća:

rnrn

  rn

 • Da je prijava uredno ispunjena sa svim potrebnim podacima,
 • rn

 • Da su prijavi priloženi svi obvezni dokumenti.
 • rn

rnrn

Ukoliko se administrativnom provjerom utvrdi da prijavni obrazac nije uredno popunjen ili da fali neki od obveznih dokumenata potrebnih za evaluaciju, od prijavitelja će se elektroničkim putem zatražiti nadopuna u roku od 5 dana.

rnrn

Ukoliko prijavitelj  ne dostavi traženu dokumentaciju u danom roku od 5 dana, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava  ne upućuje u daljnji postupak evaluacije i selekcije prijava.

rnrn

Evaluaciju i selekciju prijava  kandidata provodi Evaluacijski odbor kojeg osniva i imenuje njegove članove/ice Župan Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

Evaluacijom prijava Evaluacijski odbor procjenjuje  kompetentnost prijavitelja iz označenih  područja mentoriranja  uvidom u životopis i ostalu dokumentaciju priloženu uz prijavu.

rnrn

Po završetku procesa evaluacije Evaluacijski odbor donosi prijedlog odluke o odabiru mentora koju dostavlja Županu koji donosi konačnu odluku o odabiru mentora. Stručne službe nadležnog upravnog odjela elektroničkim putem obavještavaju prijavitelje o ishodu evaluacijskog postupka.

rnrn

S odabranim mentorima  sklapa se ugovor o poslovnoj suradnji koji traje godinu dana od dana potpisa te time mentor postaje službeni član mentorske mreže Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se sa odabranim mentorom, te se naknada po izvršenom procesu mentoriranja isplaćuje  na mentorov IBAN  žiro računa.  Ukoliko je mentor vlasnik obrta ili direktor društva isplata se može izvršiti plaćanjem  računa dostavljenog od strane takvog obrta odnosno društva. Za vrijeme trajanja ugovora o poslovnoj suradnji, mentor se može više puta angažirati radi mentoriranja pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz  Pravilnika o mentorstvu, te ukoliko je prethodno mentoriranje/a uredno izvršeno/a što utvrđuje nadležni upravni odjel prihvaćanjem dostavljenog izvješća o mentoriranju.

rnrn

VII.

rnrn

LISTA MENTORA I NAKNADA

rnrn

Temeljem članstva u mentorskoj mreži formira se lista mentora.

rnrn

Lista  mentora se objavljuje na službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

rnrn

Lista mentora sadržavat će:

rnrn

  rn

 • Ime i prezime mentora,
 • rn

 • Fotografiju mentora,
 • rn

 • Kratku biografiju (do 1000 znakova),
 • rn

 • Područje mentoriranja.
 • rn

rnrn

Lista mentora će se osim objave na službenim web stranicama koristiti i u svim drugim materijalima namijenjenim promociji i podršci poduzetništvu Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

Angažiranje mentora ovisi o iskazanim potrebama te će područje mentoriranja i trajanje biti definirano sklapanjem Ugovora o mentorstvu. Odabrani mentori s kojima se potpiše ugovor pružat će usluge mentorstva korisnicima poslovnih usluga Krapinsko-zagorske županije koji ostvaruju pravo na mentoriranje.

rnrn

Odabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i to u bruto iznosu od 425,00 kuna/sat pri čemu su dužni pružiti minimalno ukupno  20 sati mentoriranja godišnje, a najviše mogu u isto vrijeme mentorirati 4 poduzetnika.

rnrn

VIII.

rnrn

PROCES MENTORIRANJA

rnrn

Mentorski proces može trajati prema planu kojeg donosi mentor, a potvrđuje Voditelj Poslovno tehnološkog inkubatora na temelju tekućih programa i aktivnosti inkubatora te potreba poduzetnika Poslovno-tehnološkog inkubatora. Vremenski okvir mentorskog procesa sadržan je u planu mentoriranja (Dodatak II)  u razdoblju trajanja  mentorskog ugovora s mentorom. Korisnik usluge mentorstva može primiti navedenu uslugu ako je korisnik jedne od usluga predinkubacije, inkubacije ili akceleracije, ako je korisnik virtualnog inkubatora te potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije u okviru Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije.

rnrn

Cijeli postupak mentoriranja (ciljevi, oblici mentoriranja, mjesto, vrijeme i način mentoriranja, trajanje procesa..) provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o mentorstvu.

rnrn

IX.

rnrn

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

rnrn

Javni poziv se objavljuje na web stranici Krapinsko- zagorske županije, a obavijest o raspisanom javnom pozivu na web stranicama Poduzetničkog inkubatora i Zagorske razvojne agencije.

rnrn

Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren dok Evaluacijski odbor ne utvrdi da je potreba za mentorima zadovoljena odnosno do utroška sredstava proračuna Krapinsko- zagorske županije.

rnrn

X.

rnrn

DODATNE INFORMACIJE

rnrn

Sve dodatne informacije u svezi sa ovim javnim pozivom  mogu se dobiti svakog radnog dana na mail: ­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr

rnrn

 

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Otvorene su prijave za Godišnje Hrvatske turističke nagrade 2024.

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljen je popis odabranih projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda

Saznaj više >

NOVOSTI
Demografske mjere jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2024. godini

Saznaj više >

Skip to content