Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za JLP(R)S

08.05.2023.

Dana 02. svibnja 2023. godine na snagu je stupio Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 44/23). Pravilnikom su propisana zajednička načela te kriteriji i standardi provedbe postupka vrednovanja akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Slijedom navedenog, važno je napomenuti:

  • danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provedbi postupka vrednovanja (NN 66/19),
  • izvješća o provedbi postupaka vrednovanja akata strateškog planiranja, za koje je u tijeku provedba postupka vrednovanja, obavezno se izrađuju u skladu s Prilogom 1. novog Pravilnika,
  • Odbori za vrednovanje akata strateškog planiranja, za koje je u tijeku provedba postupka vrednovanja, obvezni su izvješća o provedbi postupka vrednovanja usvojiti u skladu s člankom 23. novog Pravilnika,
  • tijela zadužena za izradu i provedbu akata strateškog planiranja, za koje je u tijeku provedba postupka vrednovanja, obvezna su sažetke preporuka postupka vrednovanja u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem primjenjivati u skladu s člankom 24. novog Pravilnika.

U svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa izradi godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja i pravilne primjene odredbi propisa kojima je uređena provedba postupka vrednovanja akata strateškog planiranja, Koordinacijsko tijelo za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske izradilo je Upute za izradu godišnjeg plana vrednovanja akata strateškog planiranja s pripadajućim predloškom za izradu tabličnog prikaza.

Najnovije vijesti

NOVOSTI
OTVORENE PRIJAVE ZA OVOGODIŠNJI GIRLS CODE CAMP!

Saznaj više >

NOVOSTI
Zatvaranje Pilot projekta Javnog poziva jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole

Saznaj više >

NOVOSTI
Hrvatska je najuspješnija država u EU u provedbi fonda EU sljedeće generacije

Saznaj više >

Skip to content