Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada – otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga

22.10.2019.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (Referentni broj: KK.06.3.1.13) čiji je cilj pružanje potpore jedinicama lokalne samouprave (JLS) u obliku dodjele bespovratnih sredstava koja će se koristiti za sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u Republici Hrvatskoj.

rnrn

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti:

rnrn

  rn

 1. projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada;
 2. rn

 3. projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja su se morala zatvoriti do 31. prosinca 2018. godine, a sukladno Odluci o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta (NN 3/19, 17/19);
 4. rn

 5. projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada koja će se zatvoriti nakon popunjavanja kapaciteta za odlaganje (za vrijeme trajanja ovog Poziva), a prema Odluci ministra sukladno Dinamici zatvaranja odlagališta neopasnog otpada na području RH; te
 6. rn

 7. projektima sanacije zatvorenih odlagališta neopasnog otpada u županijama u kojima je uspostavljen rad centara za gospodarenje otpadom.
 8. rn

rnrn

Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva je 60.000.000,00 HRK. Iznos bespovratnih sredstava Kohezijskog fonda (KF) po pojedinom projektnom prijedlogu koji se može dodijeliti u sklopu ovog Poziva iznosi maksimalno 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

rnrn

U skladu s čl. 23, st. 4 ZOGO-a prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (JLS) na čijem se području nalazi odlagalište. Također, s obzirom na to da zbog teritorijalnog preustroja pojedinih JLS postoje odlagališta koja su na području jedne JLS, a u stvarnosti njima upravlja upravitelj odlagališta koji je u vlasništvu druge JLS te odlagalište u stvarnosti pripada JLS koja njime upravlja odnosno koja je vlasnik zemljišta ili ima pravo građenja na lokaciji na kojoj se nalazi odlagalište; prihvatljivi su prijavitelji i JLS koje su vlasnici odlagališta ili vlasnici upravitelja odlagališta na administrativnom području neke druge JLS.

rnrn

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva trebaju izravno biti vezane uz sanaciju zatvorenih odlagališta neopasnog otpada, a glavne projektne aktivnosti navedene su kako slijedi:

rnrn

  rn

 1. Provedba projekta:
 2. rn

rnrn

  rn

 1. aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja, provođenje potrebnih ispitivanja i izdavanje atesta, tehnički pregled te ishođenje uporabne dozvole);
 2. rn

 3. aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu isključivo za potrebe saniranog odlagališta otpada;
 4. rn

 5. aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije (kao što je elaborat iskolčenja, elaborat izvedenog stanja, razni atesti i upute za korištenje te drugo) potrebne za provedbu projekta i za ishođenje uporabne dozvole za sanaciju odlagališta, a koje su započete nakon donošenja Odluke o financiranju;
 6. rn

 7. usluge stručnog nadzora građenja;
 8. rn

 9. usluge projektantskog nadzora;
 10. rn

 11. usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
 12. rn

 13. usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15 i 118/18).
 14. rn

rnrn

  rn

 1. Upravljanje projektom:
 2. rn

rnrn

       Upravljanje projektom obuhvaća:

rnrn

  rn

 1. usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom (angažiranje vanjskih stručnjaka za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom);
 2. rn

 3. aktivnosti promidžbe i vidljivosti.
 4. rn

rnrn

Više informacija možete naći na sljedećoj poveznici: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/sanacija-zatvorenih-odlagalista-neopasnog-otpada/.

rn

Najnovije vijesti

NOVOSTI
Obavijest prijaviteljima o povećanju alokacije Poziva „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom zgradama“

Saznaj više >

NOVOSTI
Objavljeni novi odgovori na pitanja u vezi natječaja za nerazvrstane ceste iz intervencije 73.13.

Saznaj više >

NOVOSTI
Uključite se u konzultacije za druge izmjene Strateškog plana ZPP-a RH 2023.-2027.

Saznaj više >

Skip to content