DARLINGe

Trajanje provedbe
Od 01.01.2017.
do 30.09.2019.
Nositelj projekta
Geološki i geofizički institut Mađarske
Vrijednost
2.525.760,70 EUR; EU fondovi: 1.612.249,99 EUR; nacionalno sufinanciranje: 913.510,71 EUR
Fond
Interreg Danube Transnational Programme
Projekt obuhvaća partnerstvo od 15 projektnih partnera te objedinjava geološke institute, sveučilište, industriju, regionalne energetske i razvojne agencije, ministarstvo, korisnike geotermalne energije te lokalnu upravu uz potporu 7 suradnika iz Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Rumunjske koji će zajedno raditi na poboljšanju energetske zaštite i učinkovitosti u Dunavskoj regiji. Cilj projekta je doprinijeti energetskoj sigurnosti i učinkovitosti dunavske regije podizanjem svijesti o dubokim geotermalnim izvorima energije i poboljšanjem učinkovitog korištenja čitavog raspona temperatura eksploatiranih geotermalnih vodonosnika. Promovira održivo korištenje postojećih i onih neiskorištenih geotermalnih resursa u sektoru grijanja kao glavni cilj. Projektno područje obuhvaća središnji i jugoistočni dio Dunavske regije ukupne površine 95 000 m2. Trajanje projekta je 30 mjeseci. Projektom se želi intenzivirati suradnja u području energetske zaštite i učinkovitosti te povećati iskoristivost geotermalnih izvora u sektoru grijanja s ciljem smanjenja ovisnosti o fosilnim gorivima u Dunavskoj regiji. Projekt se provodi u sklopu Dunavskog transnacionalnog programa, jednog od financijskih instrumenata Europske teritorijalne suradnje, bolje poznate pod nazivom Interreg. Unutar projektnog područja, odabrana su tri prekogranična pilot područja u kojim su se provodila detaljnija ispitivanja kako bi se testirale razvijene metodologije. Najzapadnije pilot područje obuhvaća područje između Hrvatske, Mađarske i Slovenije, južno područje nalazi se između Bosne i Hercegovine i Srbije, dok se treće nalazi između Mađarske, Rumunjske i Srbije. Projekt DARLINGe svojim aktivnostima i rezultatima nastoji postići promjenu stava prema geotermalnoj energiji u regiji, podizanjem svijesti o prednostima geotermalnog grijanja, širenju primjene energetski učinkovitih kaskadnih sustava i intenziviranjem suradnje ključnih igrača geotermalnog sektora, čime se pridonosi smanjenju ugljičnog dioksida u sektoru grijanja. Reportaža: rnhttps://www.facebook.com/watch/?v=961170824221913 Članak: https://www.zagorje-international.hr/index.php/2019/09/26/uspjesno-zavrsen-projekt-darlinge-u-kojem-je-s-partnerima-iz-sest-dunavskih-zemalja-sudjelovala-i-zagorska-razvojna-agencija

Partneri:

1. MAĐARSKA
– Mannvit planiranje i savjetovanje d.o.o.
– InnoGeo istraživanje i usluge d.o.o
– Ministarstvo vanjskih poslova
2. SLOVENIJA
– Zavod za geološka ispitivanja Slovenija
– Lokalna energetska agencija Pomurje
3. RUMUNJSKA
– Geološki institut Rumunjske
– S.C.TERRATECHNIK S.R.L.
4. BOSNA I HERCEGOVINA
– Federalni zavod za geologiju Sarajevo
– Zavod za geološka ispitivanja Republike Srbije
5. SRBIJA
– Općina Bogatić
– Sveučilište Beograda, fakultet za rudarstvo i geologiju
– Općina Sremski Karlovci
6. HRVATSKA
– Hrvatski geološki institut
– Zagorska razvojna agencija
Pridruženi partneri: Ministarstvo infrastrukture, uprava za energetiku (SLO); Zajednica gradova i općina Slovenije (SLO); Općina Murska Sobota (SLO); Hrvatski operator tržišta energije d.o.o. (RH); Ministarstvo gospodarstva (RH); Ministarstvo regionalnog razvoja (HU); Nacionalna Agencija za mineralne resurse (RO)

Najnoviji projekti

Strateški
Energetsko klimatski centar Krapinsko-zagorske županije
Vremenski okvir provedbe
01.01.2022.
01.01.2022.
.
31.12.2025.
31.12.2025.
.
Energetska tranzicija i prilagodba učincima klimatskih promjena sve su više u fokusu, a u budućnosti će to biti i izraženije. Dosadašnje je djelovanje REGEA-e i KZŽ bilo usmjereno na javni sektor primarno, no s ciljem povećanja učinka djelovanja nužno je adresirati i sektor industrije zbog njihovih velikih potreba u ovoj domeni, ali i u vidu njih kao pružatelja rješenja. Potencijalni sinergijski učinci su veliki. Regionalni energetsko klimatski centar poslužiti će kao centar izvrsnosti te inkubator ideja i projekata vezanih za održiv razvoj, obnovljive izvore energije, energetsku učinkovitost, sprječavanje i prilagodbu učincima klimatskih promjena te održivu mobilnost. Kao takav, centar će pružati stručnu pomoć i podršku javnim tijelima, MSP, industriji i start-upovima (inovativnoj zajednici) po pitanju razvoja i provedbe ideja, projekata i strateških dokumenata s ciljem poticanja održivog razvoja te primjene zelenih tehnologija. Specijalizacija i transformacija industrije nužna je i s aspekta njene održivosti, ali i s aspekta potrebe za novim rješenjima u područjima energije, prilagodbe na učinke klimatskih promjena i održivu mobilnost. Specifični cilj projekta je omogućavanje povoljnog okruženja za unaprjeđenje i prilagodbu industrijskih procesa, za osnivanje i razvoj poduzeća, te podrška start-upovima. Specifični cilj ostvarit će se unapređenjem poslovnih pomoćnih usluga i infrastrukture za osnivanje, razvoj i širenje poslovanja te povećanim promicanjem poduzetništva u društvu, kroz poboljšanje poduzetničkih vještina i unaprjeđenje poslovne infrastrukture, što će industriji, MSP–ovima i start-upovima omogućiti lakši pristup informacijama, znanju o mogućnostima razvoja i visokokvalitetnim poslovnim uslugama, kao i infrastrukturi koja će biti dostupna u poslovnom inkubatoru za razvoj i testiranje rješenja. Također cilj je širiti informacije o postojećim programima i shemama za industriju i poduzetnike, uključujući informacije o financijskim instrumentima. Nadalje, planira se uvođenje strukturiranog pristupa poslovnim savjetodavnim uslugama, uključujući edukacije i podizanje kapaciteta. Podrška će nadalje uključivati savjetovanje industrije i MSP-ima oko prelaska na proizvodnju s niskom razinom ugljičnog dioksida, kao i na upravljanje klimatskim rizicima i prilagodbu. Plan je razviti i mrežu mentora s ciljem pružanja savjeta od strane djelatnika regionalnog energetsko klimatskog centra i iskusnijih poduzetnika. Kako bi se osigurala visoka kvaliteta usluga i održivost aktivnosti, podrška će uključivati razvoj kompetencija osoblja energetsko klimatskog centra, promicanje usluga među malim i srednjim poduzećima i nadogradnju objekata neophodnih za pružanje usluga.

Saznaj više >

Strateški
BIZARENA – digitalni inovacijski centar
Vremenski okvir provedbe
01.01.2022.
01.01.2022.
.
31.12.2024.
31.12.2024.
.
Infrastruktura Poslovno tehnološkog inkubatora uspostavljena uz pomoć EU te aktivnosti i sadržaji kojima je obogaćena tijekom prve godine kao i djelatnost trenutnih stanara temelj je za nadogradnju i usmjeravanje željenih promjena u poduzetničkom mindsetu i industrijskoj tranziciji. Trenutna infrastruktura koja potiče i razvoj proizvodnih tvrtki te udio proizvodnih subjekata u gospodarstvu županije prednosti su za odabir niše proizvodne tehnologije, IKT rješenja i modela za industriju 4.0, a know how i kapaciteti partnerske institucije REGEA svrstavaju nas također u nišu ekološki prihvatljivih materijala, zelenih tehnologija za OIE, komunalnog gospodarstva i zaštitu okoliša. BIZARENA povezivanjem pojedinaca, stručnjaka i institucija u aktivnosti na stvaranju i razvoju inovacijskih rješenja te njihovoj komercijalizaciji kreira kružnu ekonomiju. Kreativne pojedince i poduzetnike potiče na inovativnost, obrazovnim institucijama omogućava uključivanje u tržište, kod mladih pobuđuje interes za školovanjem i znanošću te ih novim obrazovnim programima za moderna deficitarna znanja priprema za tržište. Strateški upravlja inovativnim rješenjima i usmjerava ih u programe s prilagođenom potrebnom infrastrukturom (laboratoriji, BIZARENA razvojni odbor) da se što prije realiziraju na tržištu. Usmjerenošću na proizvodne tehnologije i povezivanjem s rješenjima temeljenim na umjetnoj inteligenciji i robotici te na ekologiju slijedi Nacionalni program reformi sa ciljevima, prioritetima i mjerama 1. Jačanje konkurentnosti gospodarstva, 1.2. Rast investicija – 1.2.1 Poticanje ulaganja i produktivnosti, 1.4.6 Upravljanje kvalitetom za postizanje kreativnog i inovativnog gospodarstva, digitalne tranzicije društva i gospodarstva i jačanje regionalne konkurentnosti. Virtualna BIZARENA pospješuje digitalnu ekonomiju budućnosti. Specifični cilj projekta je komercijalizacijom modela i poticanjem investicija do samoodrživosti potporne institucije. Specifični cilj ostvarit će se prodajom razvijenih rješenja prema dogovorenim profitnim udjelima za svakog od partnera koji sudjeluje u projektu te razvijenim modelom monetizacije uspostave profitabilnog poduzeća (npr. udio u dobiti, vlasnički udio, success fee isl.). Nadalje kroz spajanje s investitorima (anđelima i fondovima) osmislit će se model naknade od investicije za pokrivanje inkubacijskih i akceleracijskih troškova – nakon realizacije spajanja. Dodatni prihodi iz navedenih modela činit će poseban dio prihoda – izvor za grantove za inovatore i razvoj startup poduzeća. Na taj način zatvara se krug u kojem uspješni i etablirani dionici imaju dovoljno resursa za detektiranje i razvoj novih rješenja koja će stvarati dodatnu vrijednost.

Saznaj više >

Strateški
Krapinsko- zagorska županija 4.0. Digitalna županija
Vremenski okvir provedbe
01.01.2022.
01.01.2022.
.
31.12.2024.
31.12.2024.
.
Digitalna transformacija odnosi se na proces uvođenja digitalnih tehnologija u svim područjima upravljanja što uključuje poslovne procese temeljene na većoj količini podataka, donošenje odluka temeljem analize podataka, nove usluge za građane, nove kanale komunikacije i poboljšane ljudske potencijale. Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije je ključni korak kojim se definiraju temelji za uvođenje digitalnih tehnologija u upravljanje, a digitalnu transformaciju karakterizira povezanost sustava upravljanja, prikupljanje, obrada i dijeljenje kompleksnih setova podataka (big data science) i proaktivno upravljanje u skladu sa stvarnim potrebama građana. Ključne aktivnosti projekta digitalne transformacije Županije su detaljna razrada reorganizacije poslovnih procesa, funkcionalnih specifikacija novih e-usluga, funkcionalnih specifikacija IT sustava i digitalnih alata; analiza mogućnosti za dodatno usavršavanje djelatnika temeljem analize kapaciteta; priprema za izvedbu implementacijskog plana koja uključuje podršku u pripremi dokumentacije za javnu nabavu te integraciju odabranih rješenja.

Saznaj više >

Skip to content