Preskoči na sadržaj

ZeZ – Znanjem za Europsko Zajedništvo

Razdoblje provedbe
12.09.2016. - 31.03.2019.
Nositelj projekta
Zagorska razvojna agencija
Vrijednost
1.427.700,07 kn
Fond iz kojeg se financira

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 1.213.545,06 kn
Zagorska razvojna agencija: 214.155,01 kn

Glavni ograničavajući faktor u korištenju dostupnih sredstava za realizaciju projekata od javnog, općeg gospodarskog interesa je nedostatak ljudskih kapaciteta. Aktivnosti koje je Zagorska razvojna agencija započela temeljene su na realnim potrebama potencijalnih korisnika što je i iskazano u prikupljenim evaluacijskim upitnicima nakon održanih događanja čime se potkrjepljuje potreba za provođenjem aktivnosti u području pripreme i provedbe projekata, širenjem spektra usluga i informacija koje su dostupne na području Krapinsko-zagorske županije te uvođenje sustavnog i strateškog pristupa u jačanju ljudskih resursa.

Od 2012. godine Zagorska razvojna agencija organizira sustave edukacije i aktivnostima kojima se žele jačati ljudski kapaciteti u upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i javnim tijelima za bolju pripremu i provedbu razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz EU fondova. Provedba projektnih klinika kroz koje se s potencijalnim prijaviteljima razrađuje konkretan projekt i korisnike se vodi kroz sve faze projektnog ciklusa, doprinosi boljoj osposobljenosti i pripremljenosti potencijalnih korisnika EU fondova u vidu što kvalitetnije prijave projekata, izrade plana aktivnosti, izrade proračuna projekta te pregleda natječajnih procedura.

U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija razvojne agencije kao regionalne strukture identificiraju se kao potreban resurs koji će djelovati kao potpora razvoju projekata te doprinijeti ispunjenju ciljeva OP-a. Aktivnosti koje se predlažu za dostizanje očekivanih ciljeva odnose se na informiranje, animiranje, pripremu projekata, jačanje kapaciteta razvojnih agencija, kako bi se pripremili kvalitetni projekti i iskoristila dostupna sredstva EU fondova.

Obzirom na iskazane potrebe dionika Krapinsko-zagorske županije, Zagorska razvojna agencija kao regionalni koordinator može pružiti potrebnu potporu javnim tijelima na području Krapinsko-zagorske županije. Zagorska razvojna agencija razvijat će interne kapacitete kroz seriju tailor-made edukacija i studijskih putovanja, a kako bi postala glavna info točka i stručna podrška u domeni EU fondova na području Krapinsko-zagorske županije i tako djelovala kao produžena ruka Ministarstva regionalnog razvoja kao upravljačkog tijela na nacionalnoj razini.

Povezano