Preskoči na sadržaj

Reciklažno dvorište u Donjoj Batini

Razdoblje provedbe
28.10.2020. - 28.10.2022.
Nositelj projekta
Grad Zlatar
Vrijednost
4.575.557,30 HRK
Fond iz kojeg se financira

Kohezijski fond

Grad Zlatar gradi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Izgradnjom reciklažnog dvorišta osigurat će se zasebno prikupljanje sirovina, obrada, korištenje otpada te smanjenje količine otpada odloženog na odlagalište. Cilj je unaprijediti gospodarenje otpadom, smanjiti količinu otpada, pridonijeti zaštiti okoliša te zaustaviti otvaranja novih divljih odlagališta. Projektom se želi riješiti problem otpada koji se može odlagati na kućnom pragu, poboljšati razdvajanje otpada i povećati iskoristivost otpada koji se može reciklirati. Provedba projekta doprinijet će smanjenju opasnog i neopasnog otpada koje se odlaže na odlagalištu te će tako doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom i ispuniti uvjete usklađivanja s europskim direktivama o otpadu.
Reciklažno dvorište u Donjoj Batini bit će na raspolaganju svim stanovnicima Zlatara. U sklopu projekta planira se postavljanje 19 kontejnera zatvorenog tipa volumena 7 m3, 3 eko kontejnera, 1 preša za kartonsku ambalažu, 2 kontejnera 1,5 m3, 3 klimatizirana natkrivena spremišta, 3 rolokontejnera, 32 m3 za glomazni otpad. Ukupna površina reciklažnog dvorišta je 3.600 m2, a nalazi se u naselju Donja Batina, uz županijsku cestu.
Očekivani rezultati projekta su:
- 1 izgrađeno reciklažno dvorište
- Provedeno 6 informativno-edukativnih aktivnosti (javna tribina (1x), video film (1x), radio emisije (4x), edukativne bojanke (650 kom), brošure (2.000 kom) i letci (2.000 kom)).
- Educirano i informirano 4.572 stanovnika Grada Zlatara
- 35 tona ukupno odvojenog i prikupljenog otpada u godini nakon završetka projekta